subheader_subpage_3.jpg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

 

 

Общите условия обхващат преводачески услуги, свързани с писмен превод на документи/материали; заверка и легализация на документи.

Настоящите общи условия са неразделна част към споразумение за извършване на преводачески услуги или Договор за предоставяне преводачески услуги, наричан по-долу „Договора”, основано на потвърждаване на предоставена оферта от „ЛИНГВА УНИВЕРСАЛ“ ЕООД. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и конкретния Договор, се прилагат разпоредбите на сключения индивидуален Договор за предоставяне преводачески услуги. При липса на сключен договор отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Общи условия.

 

I. ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Физическо или юридическо лице, което възлага изпълнението на услуги, предоставяни от Изпълнителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: В настоящите общи условия изпълнител е „ЛИНГВА УНИВЕРСАЛ“ ЕООД
ДОКУМЕНТ/ МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕВОД: Текстове на хартиен или електронен носител, предоставяни за превод.

ПРЕВОД: Превод от български език на чужд език, от чужд език на български език, както и на други езикови комбинации, изпълняван от оторизиран преводач с подходяща езикова квалификация и компетентност.

РЕДАКТИРАНЕ: Проверка на даден превод с оглед на пригодността му за предвиденото предназначение, сравняване на текста на оригинала и текста на превода и препоръчване на коригиращи действия (при необходимост).

ПРЕПРОЧИТАНЕ: Проверка на текста на превода с оглед пригодността му за предвиденото предназначение и спазване на присъщите условности за областта, за която се отнася, и препоръчване на коригиращи действия.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи превода в срок, по начин предварително договорен с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава обратно всички съпътстващи материали, предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на поръчката.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един момент от изпълнението на конкретната поръчка.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да преустанови изпълнението на поръчката, след като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вече изпълнената част от поръчката.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в рамките на седем дни от получаване на превода да направи рекламация в писмена форма.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими материали, свързани с изпълнението на поръчката.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати превода в срок.

Чл. 8. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да получи изготвените документи, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на договорената цена за изпълнението на поръчката.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати всички разноски по събиране на дължимото, но неплатено в срок вземане.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за вредите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на предоставената от него непълна, неточна или невярна информация.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи всички специфични изисквания към поръчката, най-късно до момента на приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да откаже поръчката, ако не е съгласен с някои от специфичните изисквания.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави точният начин на изписване на трите /двете/ имена, адреси, държави, градове, интелектуални продукти, имена на търговски дружества, юридически и физически лица и всякакви други, за които може да възникне спор, при приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преценява дали да използва предоставената му информация. При непредоставяне на същите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда /изписва/ съгласно Закона за транслитерацията

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави превода в срок.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за текущото изпълнение на поръчката.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури редактиране и при изискване от страна на клиента препрочитане на превода. Цената на препрочитането не се включва в предложената цена на превода, а се договаря допълнително между страните.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали и да му ги предаде при поискване, след приключване на изпълнението на съответната поръчка.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и разяснения, касаещи специфични и конкретни изисквания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да промени срока за изпълнение на поръчката, ако материалите за превод не бъдат предоставени в срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предоставил неточна или недостатъчна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи готовия превод, както и предоставените оригинали на документи до заплащане на договорената цена.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес, без виновно действие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да е довело до това;

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени от настъпването на форсмажорни обстоятелства, които не е могъл да предвиди или предотврати.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.

Чл. 24. Посочените в офертата срокове за легализация на документи са съобразени с времето, определено от съответните институции и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неспазване на срокове при легализация на документи, поради забавяне от страна на компетентните органи.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи каквато и да била отговорност при отказ съответния документ да бъде легализиран.

Чл. 26. При отказ за легализация, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите.

 

V. НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на договорената цена след извършване на преводаческите услуги.

Чл. 28. Предоставената услуга може да бъде заплатена по следните начини:

в брой, в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

по банков път;

с наложен платеж при използване на куриерски услуги.

Чл. 29. Договорената цена се заплаща в български левове или във валутата, която е посочена в Договора.

 

VI. НЕУСТОЙКИ

Чл. 30. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимите суми за преводаческата услуга, след предоставянето на превода, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката.

 

VII. СРОК ЗА ПРЕВОД

Чл. 31. Ако материала за превод е предоставен преди изготвяне на офертата, то за начало на срока се счита датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил потвърждение на офертата.

Чл. 32. Ако материалът за превод е изпратен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ едва след приемане на офертата, то за начало на срока се счита момента на получаване на самия материал.

Чл. 33. Ако в офертата не е посочен краен срок за предоставяне на превода, се приема, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми по надлежния начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като превода е готов.

 

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация на превода в седем дневен срок, считано от датата на получаване на превода.

Чл. 35. Ако до края на срока ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи рекламация, се счита, че преводът е приет без възражения.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя текста на независим преводач, който да редактира местата, за които е направена рекламацията.

Чл. 37. Непосочване на точните места на рекламация освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължение за коригиране на преведения текст.

Чл. 38. При приемане на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да коригира готовия превод съобразно направената рекламация.

Чл. 39. Срокът за отстраняване на рекламациите се договаря допълнително между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи намаляване или предоставяне на отстъпка от дължимата цена при извършване на рекламация.

 

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 41. Приемайки настоящите Общите условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че достъп до получените за превод материали ще имат служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и лица, които ще извършат превода.

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от своите преводачи и служители да спазват най-стриктно поверителност по отношение на съдържанието на превода.

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя под никаква форма информацията в получените за превод материали на други лица, извън служителите на Дружеството и преводачите.

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да пази търговската тайна и да не разгласява данни, факти, сведения и обстоятелства, които са му станали известни по време на извършване на превода, включително и след неговото изпълнение или предоставяне.

 

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКО ПРАВО

Чл. 45. Всички права върху интелектуалната собственост в предоставените материали за превод остават в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като той разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги съхранява и използва за целите на превода.

Чл. 46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава всички права върху интелектуалната собственост и/или авторско право на преводите, освен ако не бъде изрично договорено друго, в писмена форма.

Чл. 47. Срокът за съхраняване на преведените документи/материали се договаря предварително между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 48. При липса на изисквания към срока на съхранение, те се съхраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум 3 години.

 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Настоящите Общи условия са достъпни на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Измененията на Общите условия влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата

www.lingua-universal.eu

Чл. 50. Възникналите между страните спорове се решават с взаимни преговори, а ако не се постигне съгласие, ще се отнесат до компетентния съд в Република България.

Чл. 51. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия и Договор за предоставяне на преводачески услуги се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.


 

sep